Småbolag

Utbildning på georgssons.com

Publicerad: 2021-11-12
Uppdaterad: 2023-02-24


Introduktion

Ett småbolag kan vara stort. Kalkyl före och efter nyemission av aktier kan vara klokt. Vilka händelser kan trigga kursutveckling och vilka triggers finns i framtiden?

Image small companies

Småbolag enligt småbolagsfonderna

Flera svenska småbolagsfonder anser att börsvärde upp till en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige räknas som småbolag. Värdet på Stockholmsbörsen var 10 000 miljarder SEK i april 2021 och en procent var 100 miljarder SEK. Stockholmsbörsens Large Cap-lista hade 42 av totalt 143 företag med börsvärde över 100 miljarder SEK i november 2021. Av de drygt 950 svenska företag med kursdata i programmet Hitta kursvinnare är då cirka 900 företag småbolag i november 2021.


Aktiemarknaden är till för att överföra pengar från de otåliga till de tålmodiga

Ett citat från välkände investeraren Warren Buffet är att “Aktiemarknaden är till för att överföra pengar från de otåliga till de tålmodiga” och det passar på många tidiga investeringar i småbolag. Kursen kan gå ner under låg omsättning utan att något egentligen förändrats för företaget. Låg omsättning betyder att få handlar med aktien och det kan vara små belopp som driver kursen sakta upp eller ner.

När nyheter om företaget kommer som får fler att vilja handla med aktien så kan kursen snabbt ändras. Är det en god nyhet kan kursen gå snabbt upp. De som redan äger aktien sitter lugnt och stilla kvar. De som haft aktien på sin bevakningslista utan att köpa blir rädda för att missa stora uppgångar och köper in sig. Andra som bevakar förändringar i pris, handelsvolym eller ägarantal börjar handla efter ett tag och då drar kursen snart uppåt. En del av de som upptäcker aktien när den drar upp kommer att stanna kvar som långsiktiga ägare även om kursen backar tillbaka och det kan leda till högre stabil lägsta nivå för kursen. Långsam spridning till fler som upptäcker företaget och köper aktier skapar en stabil och lugn utveckling för aktieägarna.

ANNONS

Skillnad mellan småbolag och storbolag

Småbolag är enligt småbolagsfonder de flesta bolag vi kan handla med på svenska börsen. En av skillnaderna mot det som kan benämnas storbolag är att småbolagen sällan bevakas av stora analyshus. Storbolagen bevakas och får regelbundet riktkurs och rekommendation om att köpa eller sälja aktier från stora aktörer som banker eller fondkommissionärer. Småbolagen har ofta få eller inga riktkurser och det är få analytiker som ger köprekommendation eller säljrekommendation.

Företagets utvecklingsfaser

Ett företag går från att vara förhoppningsbolag till att etablera sig på marknaden och därefter in i en tillväxtfas. De som investerar tidigt i företagets utveckling vet inte hur det kommer att gå för företaget och då tar de en större risk. De som investerar sent i företagets utveckling tar mindre risk eftersom företaget är etablerat. Att investera tidigt innebär större risk för minskad aktiekurs och samtidigt större chans till stor ökning av aktiekursen på sikt.

Finansiering av företagets verksamhet

Företag som inte går med vinst behöver tillskott av pengar för att finansiera sin verksamhet. Det kan lösas med olika former av lån eller genom nyemission av aktier. Företagets aktiekurs multiplicerat med antalet aktier ger bolagets totala värde.

Lån ska betalas tillbaka senare

Om företaget lånar till sin verksamhet ska lånet betalas tillbaka och det kostar pengar i ränta. Framtida vinster begränsas av de skulder företaget har och bromsar företagets lönsamhet.

Nyemission av aktier

Vid nyemission ges nya aktier ut som företaget säljer och då får de in pengar för att kunna fortsätta verksamheten. För företaget är nyemission ett ekonomiskt fördelaktigt sätt att ta in pengar jämfört med att låna pengar. Om företagets tidiga faser finansieras med nyemissioner kommer företaget att vara mindre skuldsatt när etablerings- och tillväxtfaserna nås. Som aktieägare behöver du tänka igenom ifall deltagande i nyemission är fördelaktigt.

Mer om nyemissioner

Nyemission kan göras på flera sätt. De som redan äger aktier får vanligen teckningsrätt i nyemissionen i förhållande till hur många aktier som innehas och kan teckna ett visst antal aktier till ett bestämt pris. De som inte redan äger aktier kan ges möjlighet att teckna aktier om befintliga aktieägare väljer att inte nyttja hela sin teckningsrätt. Hur många aktier som ges ut vid nyemissionen är bestämt på den bolagsstämma som beslutade om nyemission. Nyemission kan göras riktat till några få utvalda investerare och frångå den företrädesrätt som befintliga aktieägare normal har.

Effekten av nyemission

Effekten av att fler aktier emitteras blir att företagets totala börsvärde delas upp på fler aktier. Varje aktie blir en mindre andel av företagets totala värde. Det kan finnas flera olika typer av aktier och i de fall det är aktier med rösträtt som emitteras blir varje aktie efter nyemissionen en mindre andel av företagets röster. För stora aktieägare kan det vara viktigt att bevaka sin andel röster i företaget eftersom det ger möjlighet att påverka företaget genom att rösta på bolagsstämma. För småsparare har rösträtten ofta mindre betydelse. Att ha exempelvis en promille eller en halv promille av rösterna förändrar inte påverkansmöjlighet nämnvärt.

Räkna ut hur nyemission påverkar din kalkyl

Det kan ge stor påverkan på din kalkyl för investeringen att delta eller inte delta i nyemission. Att delta innebär att mer pengar investeras och fler aktier handlats. Hur mycket pengar som satsats i det enskilda företaget förändras och då påverkas din risk och riskspridning. Om du har regler för hur mycket du får satsa i ett företag kan de reglerna begränsa möjligheter att delta vid nyemission. Risk och möjlig vinst vid målkurs per aktie förändras sannolikt. Genomsnittspris för de aktier du köpt ändras. Antal aktier i företaget ändras och det påverkar sannolikt både bedömd risk och bedömd målkurs. I beslutsunderlaget kring att delta eller inte delta kan det hjälpa att göra en ny kalkyl på risk och möjlig vinst vid målkurs. I den nya kalkylen använder du som grund för kalkylen de förutsättningar som kommer att vara efter nyemission. Ungefär borde kalkylen vara att nya börsvärdet är börsvärdet före nyemission plus totalt tillfört kapital i nyemissionen. Det nya börsvärdet divideras med totalt antal aktier som finns efter nyemissionen. Den nya kalkylen kan jämföras med den kalkyl som gjordes innan första köpet av aktier i företaget.

Fundera på om affären är bra för dig

Är det fortfarande en attraktiv kalkyl med förutsättningar efter nyemission och du anser att det fortfarande är en bra affär så finns inga hinder mot att delta. Tänk på att utspädning för småsparare sällan är ett stort problem. Företag som gång på gång vänder sig till aktieägarna för mer pengar i nyemission lär sig snart att skaffa garanter som mot en avgift lovar att teckna de aktier som inte tecknas av befintliga aktieägare. Företaget får då in pengarna även om inte alla befintliga aktieägare deltar i nyemissionen. Tänk igenom ifall utspädning är ett problem. Tänk också igenom ifall det är en bra affär eller inte att delta i nyemissionen. Det kan vara en jättebra affär och det kan också bli förödande för din investering att utan eftertanke delta i många nyemissioner. Om det från början fanns en attraktiv kalkyl på risk och möjlig vinst vid målkurs så är det sannolikt en någorlunda attraktiv kalkyl även efter en eller ett par nyemissioner där du inte deltar och därför får viss utspädning. Du kan läsa mer om kalkyl av risk i förhållande till möjlig målkurs i utbildningen riskhantering.

Teckningsrätter har bäst-före-datum

Om du har fått tilldelade teckningsrätter så har du fått ett värdepapper som har ett bäst-före-datum. Teckningsrätterna kan köpas eller säljas på börsen till ett vist datum då de blir värdelösa.

Skillnader i värde mellan stamaktier och nyemitterade aktier

Det finns en teckningskurs för aktien som går att jämföra mot stamaktiens kurs. Det kan löna sig att bevaka hur kursen för stamaktien förhåller sig till teckningskursen för nyemitterade aktier och teckningsrätter. Det kan uppstå situationer där det blir en bra affär att sälja stamaktier och i stället köpa teckningsrätter som används för att teckna aktier i nyemissionen. Omvänt kan det ske att stamaktien går ner i pris samtidigt som priset på teckningsrätter är förhållandevis högt. Då kan det vara en bra affär att sälja sina teckningsrätter och köpa lite fler stamaktier.

Teckningsrätter kan bli billigare mot slutet

De sista dagarna innan teckningsrätterna blir värdelösa kan det vara många som vill sälja sina teckningsrätter med kursfall på teckningsrätt som konsekvens. Det kan uppstå situationer där teckningsrätten kostar nästan inget samtidigt som det ger teckningsrätt att köpa aktien till ett förbestämt pris. Om stamaktien står högre i kurs än det kostar att köpa teckningsrätt och teckna aktie så kan du tjäna pengar på att köpa billiga teckningsrätter och teckna aktier med hjälp av teckningsrätterna. De aktier som tillkommer i nyemissionen omvandlas till stamaktier en tid efter avslutad nyemission.

Agera alltid i nyemission

Det är viktigt att göra något. Teckningsrätter blir värdelösa om de inte nyttjas och därför ska du antingen nyttja teckningsrätterna för att köpa nyemitterade aktier eller sälja teckningsrätterna innan de blir värdelösa.

Vilka händelser kan trigga kursutveckling?

Ingen kan med säkerhet säga vilka händelser som kommer att påverka aktiekursen. Kursen varierar över tid och det är svårt att veta ifall en händelse leder till kursrörelser. Om händelsen är väntad kanske marknaden redan har anpassat sig till händelsen.

Information kan påverka kursen

Att företaget publicerar ny information som visar hur väl de gjort framsteg kan påverka kursen. Information som beskriver nya förutsättningar för företaget, misslyckanden eller stora framsteg kan ha stor betydelse för aktiekursen. Förväntningar på och utfall av finansiella rapporter kan vara kursdrivande. Om utfall är i nivå med förväntningar påverkas kanske inte kursen medan bättre eller sämre rapport än väntat kan påverka kursen. Förutom ny information om det aktuella företaget kan kursen påverkas av ny information från liknande företag eller ny information som påverkar den miljö företaget är verksam i.

Priset styrs av tillgång och efterfrågan

Att många aktieägare vill köpa eller sälja företagets aktier samtidigt påverkar kursen. Om många vill köpa samtidigt som få vill sälja går kursen upp och om många vill sälja samtidigt som få vill köpa går kursen ner. Priset styrs av tillgång och efterfrågan.

Vilka triggers finns i framtiden?

Ingen kan med säkerhet säga vilka händelser som kommer att trigga kursutveckling men det går att tänka på vad ett företag har sagt att de ska göra och jämföra med vad de redan har gjort.

Händelser som finns kvar

Det kan vara en bra idé att tänka igenom vilka händelser som förväntas inträffa. Om alla förväntade bra händelser verkar ha inträffat redan utan att aktiekursen har lyft så kanske det stora lyftet aldrig kommer. Hur lång tid som är rimligt att vänta är individuellt och det finns alltid fler intressanta företag.

Företaget ändras sakta jämfört med kvartalsekonomin

Börsnoterade företag publicerar varje kvartal finansiella rapporter som beskriver hur företagets ekonomi ser ut. Ett kvartal är kort tid av ett företags utveckling. Även om företagets aktiekurs ändrats under kvartalet så kanske företagets förutsättningar för att genomföra sin affärsidé är samma som förra kvartalet. För en långsiktig aktieägare är det viktigt att tänka på varför aktien köptes från början och om förutsättningar för att företaget ska lyckas förändrats eller är samma som när aktien köptes.

Tålamod och egen analys

Det kan ta tid innan kursen lyfter. Om företaget följer sin plan och kommunicerar framsteg till sina aktieägare så kommer sannolikt kursen för företagets aktie att följa företagets tillväxt. Tänk efter före du investerar. Om du investerar en mindre andel av kapitalet kommer det vara lättare att stanna kvar som aktieägare även om kursen tillfälligt går ner. Tålamod premieras och sett över en längre tidsperiod kommer kursen att gå upp ibland och ner ibland. De riktigt stora vinnarna får vi del av genom att hitta företag som är tidigt i sin utveckling, ta reda på mycket om företaget och sedan ha tålamod att vänta på att fler upptäcker företaget och gör samma bedömning av företagets framtida potential. Lita på din egen analys.

ANNONS

Sammanfattning

Småbolag i vår introduktion till ämnet kan sammanfattas som följer:

  • Småbolag kan vara stora. Ett börsvärde på 100 miljarder kan vara ett småbolag enligt många småbolagsfonder.
  • Investeringar som görs tidigt i företagets utveckling ger chans till stora värdeökningar liksom risk för stora värdeminskningar innan det eventuellt vänder upp.
  • Företagets finansiering i tidiga faser kan ha betydelse senare. Låg skuldsättning är bra för framtida tillväxt.
  • Beslut om att delta eller inte delta vid nyemission underlättas av att räkna på risk med det antal aktier och börsvärde som blir efter genomförd emission.
  • Även om det är svårt att veta vilka händelser som triggar kursutveckling så är det bra att tänka igenom vilka händelser som hänt respektive finns i framtiden.
  • Gör din egen analys av företaget och företagets förutsättningar att genomföra sin affärsidé. Ha tålamod och lita på din egen analys.

Dela utbildningen

Hjälp andra att upptäcka utbildningen genom att dela.

ANNONS